BÀI TẬP SO SÁNH HƠN TRONG TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

So sánh (Comparisons) đồ vật với vật vật tương tự như người với người là dạng câu phổ cập trong ngữ pháp tiếng Anh. Nhằm giúp đỡ bạn củng cố kiến thức và kỹ năng về câu đối chiếu hơn và đối chiếu nhất, cửa hàng chúng tôi đã tổng hợp các bài tập đối chiếu hơn và đối chiếu nhất để bạn cũng có thể tham khảo ngay bên dưới.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh hơn trong tiếng anh có đáp án chi tiết

*

Bài tập đối chiếu tiếng Anh

CẤU TRÚC SO SÁNH HƠN

Cấu trúc này được dùng khi muốn so sánh người với những người hoặc đồ dùng với vật.

Tính từ bỏ ngắn: S + Tobe + adj_er + than + Noun/ Pronoun

Tính tự dài: S + Tobe + more adj + than + Noun/ Pronoun

CẤU TRÚC SO SÁNH NHẤT

Khi muốn đối chiếu vật (người) đặc biệt quan trọng và số 1 sẽ dùng đến đối chiếu nhất.

Tính tự ngắn: S + Tobe + the + adj_est + Noun/ Pronoun

Tính từ dài: S + Tobe + the + most adj + Noun/ Pronoun

Bài tập 1: Viết dạng so sánh hơn và so sánh nhất của những tính từ với trạng từ sau đây:

ADJ/ADVSo sánh hơnSo sánh nhất
1. Big
2. Hot
3. Sweet
4. Few
5. Little
6. Comfortable
7. Important
8. Expensive
9. Good

10. Far

Bài tập 2: Viết lại các câu sau bên dưới dạng đối chiếu hơn và đối chiếu nhất.

1.Today is hotter than yesterday.

➔ Yesterday was __________________________.

2. No one in her team is more beautiful than Salim.

➔ Salim is _______________________________.

3. No house in my thành phố is higher than his house.

➔ His house is ____________________________.

4. Lan is the most intelligent in her class.

➔ No one in her class _______________________.

5. If she reads many science books, she will have much knowledge.

➔ The more__________________________________.

6. If Kien wants khổng lồ pass the exam easily, he will study harder.

➔ The more easily ________________________________.

7. This house is very beautiful. It’s expensive, too.

➔ The more _____________________________.

8. One of the greatest tennis players in the world is BJ.

➔ BJ is _________________________________.

9. No producers in the world is bigger than KW.

➔ KW is _______________________________.

10.Minh is very intelligent but his brother is the most intelligent in his family.

Xem thêm: Xem Phim Không Thể Nghĩ Thông Suốt, Không Thể Nghĩ Thông Suốt

➔ Minh’s brother is ________________________________________.


Bài tập 3: Chọn giải đáp đúng nhất

1.My Japanese class is _______ than his English class.

A.funny

B. Funnier

C. Funniest

D. The funny

2. This chair is _________ than the other.

A. Comfortable

B. The comfortable

C. More comfortable

D. Most comfortable

3. No one in my group is _______ than Duong.

A. Kinder

B. Kind

C more kind

D. Most kind

4. Hoang visits his parents less ________ than she does.

A. Little

B. Least

C. The less

D. Less

5. If Cuong had run ________ , his brother could have caught him.

A. Fast

B. Faster

C. The fastest

D. More faster

Bài tập 4: Tìm với sửa lỗi sai (nếu có) những câu bên dưới đây:

1.This is the more wonderful book she has ever read.

2. No moutain in the world is the biggest than Everest.

3. Bill Gate is the richer people in the world.

4. The bed room is biggest than the kitchen one.

5. One of the greater football players in Vietnam is quang Hai.

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

ADJ/ADV

So sánh hơn

So sánh nhất

1. BigBigger (tính từ ngắn)The biggest (tính từ ngắn)
2. HotHotter (tính từ ngắn)The hottest (tính từ ngắn)
3. SweetSweeter (tính từ bỏ ngắn)The sweetest (tính từ bỏ ngắn)
4. FewFewer (tính từ ngắn)The fewest (tính từ bỏ ngắn)
5. LittleLess (dạng đặc biệt)The least (dạng đặc biệt)
6. ComfortableThe more comfortable (tính từ bỏ dài)The most comfortable (tính từ bỏ dài)
7. ImportantThe more important (tính từ dài)The most important (tính từ bỏ dài)
8. ExpensiveThe more expensive (tính từ bỏ dài)The most expensive (tính từ dài)
9. GoodBetter (dạng quánh biệt)The best

(dạng sệt biệt)

10. FarFather/Futher (dạng đối chiếu đặc biệt)The fathest/The futhest (dạng đối chiếu đặc biệt)
Bài tập 2:

1. Yesterday wasn’t so as hot as today..

2. Salim is the most beautiful in her team.

3. His house is the highest in my city.

4. No one in her class is more intelligent than Lan.

5. The more science books she reads, the more knowledge she will have.

6. The more easily Kien wants to lớn pass the exam, the harder he will study.

7. The more beautiful this house is, the more expensive it is.

8. BJ is the greatest tennis player in the world.

9. KW is the biggest producer in the world.

10. Minh’s brother is more intelligent than him.

Bài tập 3:

1.My Japanese class is _______ than his English class.

A.funny

B. Funnier (vì ẩn dưới có than – so sánh hơn)

C. Funniest

D. The funny

2. This chair is _________ than the other.

A. Comfortable

B. The comfortable

C. More comfortable (vì ẩn dưới có than – so sánh hơn với comfortable là tính tự dài)