Báo cáo thu chi tài chính

... Biểu số BC01-TCĐ Đảng b …… . Chi bộ, Đảng b …… …… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam giới BÁO CÁO THU, chi TÀI CHÍNH Quý …… năm …… (Dùng chung cho những Tổ chức Đảng) Phần I - ... Tên:… Ngày … mon năm TM/ cung cấp ủy Họ với tên:… PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO I- mục tiêu Báo cáo thu, đưa ra tài thiết yếu của tổ chức triển khai đảng các cấp ký kết hiệu BC01/TCĐ là báo cáo tài chính tổng hợp, làm phản ... Thu khác 05 II Tổng đưa ra = (07+08+09+10+11+12) 06 1 bỏ ra cài báo, tạp chí 07 2 chi tổ chức triển khai đại hội 08 3 bỏ ra tâng bốc 09 4 bỏ ra cung ứng 10 5 đưa ra phụ cấp cấp ủy 11 6 đưa ra không giống 12 III Kinh...

Bạn đang xem: Báo cáo thu chi tài chính


*

*

Tài liệu Biểu mẫu: "Báo cáo thu chi về chi phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi" doc


... Đơn vị báo cáo mẫu mã số B 13 - HBÁO CÁO THU bỏ ra VỀ PHÍ HÀNG DỰ TRỮ VÀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU CHI Năm : STChỉ tiêu Mã sốTổng sốTrong đóPhí ... định nấc 012 chi thực tế về phí 023 Chênh lệch mức giá định mức và thực tế03II. Phân phối4 Nộp cấp trên 045 bổ sung cập nhật nguồn ngân sách đầu tư 056 Trích lập quỹ cơ quan 067 Chênh lệch thu bỏ ra không phân ... Kinh phí 056 Trích lập quỹ cơ sở 067 Chênh lệch thu đưa ra không phân phối07Lập, ngày … mon … năm …Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị(Chữ ký, bọn họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ...
*

... Đơn vị báo cáo mẫu mã số B 13 - HBÁO CÁO THU bỏ ra VỀ PHÍ HÀNG DỰ TRỮ VÀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU CHI Năm : STTChỉ tiêu MãsốTổngsốTrong đóPhímuaPhíbánPhí ... định mức 012 đưa ra thực tiễn về tổn phí 023 Chênh lệch chi phí định mức cùng thực tế03II. Phân phối4 Nộp cấp trên 045 bổ sung nguồn ngân sách đầu tư 056 Trích lập quỹ ban ngành 067 Chênh lệch thu bỏ ra chưa phân ... Kinh phí 056 Trích lập quỹ phòng ban 067 Chênh lệch thu bỏ ra không phân phối07Lập, ngày … mon … năm …Người lập biểu Phụ trách kế toán tài chính Thủ trưởng đối chọi vị(Chữ ký, chúng ta tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ...
*

... VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc …… …, tháng ngày năm ….BÁO CÁO Thu nộp đóng góp Quỹ cung cấp việc làm bên cạnh nước của bạn lao đụng Quý …….

Xem thêm: New Cách Xoá Ảnh Trong Tin Nhắn Facebook, Xoá Ảnh Trong Tin Nhắn Facebook

năm … 1. Số đề xuất nộp kỳ trước gửi sang:...
*

... Biểu số DT01-TCĐ Đảng b …… . Chi bộ, Đảng b …… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT phái nam DỰ TOÁN THU, bỏ ra TÀI CHÍNH năm …… (Dùng chung cho những Tổ chức Đảng) Phần I - Tình ... II- dự trù thu, chi. Đơn vị tính :…… … TT tiêu chí Mã số Năm nay dự trù Được duyệt A B C 1 2 I Thu nội bộ = (02+03) 01 1 Đảng chi phí được trích lại 02 2 Thu khác 03 II Tổng đưa ra = (05+06+07+08+09+10) ... Tổng chi = (05+06+07+08+09+10) 04 1 chi cài đặt báo, tập san 05 2 đưa ra tổ chức triển khai đại hội 06 3 đưa ra tán thưởng 07 4 bỏ ra cung ứng 08 5 đưa ra phụ cấp cho cấp ủy 09 6 bỏ ra không giống 10 III kinh phí đầu tư được cấp cho chênh...
... RY! rY!L€!my|!USD/Thùng Dự báo 0 50 100 150 200 250 300 350 rY! rY! rY! rY!Ÿddƒ!my|!Yƒ|Ž!Chỉ số (2000=100) Dự báo ! Báo$ cáo$ kinh$tế $tài$ chính$ Việt$Nam$2011 ! !!"3!d! ... #(""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(3f!PHẦN!III.!DỰ!BÁO!VÀ!ĐỀ!XUẤT!CHÍNH!SÁCH! !99!#$!4H!67L!%1'(!%RAB'(!,-'.!%/!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!KK!"$!878!,S8.!69'!%1'(!%RAB'(!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!#3"!
$!2:%!; 112 516 0