Các Hàm Excel Trong Kế Toán

Excel là công cụ làm việc gần như cần phải có với kế toán cùng kiểm toán. Đây cũng là quy định đắc lực giúp kế toán và kiểm toán viên trả thành công việc một cách lập cập nhất. Học viện chuyên nghành turkcefilmizle.org giới thiệu 6 hàm hay được sử dụng nhất trong nhiệm vụ kế toán kiểm toán.

Bạn đang xem: Các hàm excel trong kế toán

 

1. HÀM TÍNH TỔNG (SUMPRODUCT, SUMIF, SUMIFS)

a. Hàm SUMPRODUCT

Cú pháp: = SUMPRODUCT(mảng 1,mảng 2, …,mảng n)

Công dụng: Nhân các thành phần tương ứng vào các mảng đã mang đến và trả về tổng của các tích số này.

Lưu ý:

Các đối số mảng phải có cùng kích thước. Nếu không, hàm SUMPRODUCT trả về giá trị lỗi #VALUE!Hàm SUMPRODUCT coi các mục của mảng ko có dạng số là số không.

Ví dụ: Tổng VAT = 1,000,000 *5% + 2,000,000*10% + 3,000,000 *15%

*

b. Hàm SUMIF

Cú pháp: =SUMIF(Vùng điều kiện,Điều kiện,Vùng tính tổng)

Công dụng: Tính tổng những ô có mức giá trị số trong vùng tính tổng mà bao gồm ô khớp ứng cùng một sản phẩm thuộc vùng đk thỏa điều kiện đặt ra. Điều kiện buộc phải được biểu đạt dưới dạng chuỗi (đặt đk trong “dấu ngoặc kép”) và ban đầu bởi các toán tử >,>=,.

Lưu ý:

Nếu vùng đk trùng với vùng tính tổng, chúng ta chỉ không nhất thiết phải nhập vùng tính tổng vào công thức. Khi đó, cú pháp của hàm SUMIF sẽ biến đổi như sau: Cú pháp: =SUMIF(Vùng điều kiện,Điều kiện). Ví dụ: tính tổng lợi nhuận khách hàng lệch giá trên 1 tỷ. 

c. Hàm SUMIFS

Cú pháp: =SUMIFS(Vùng tính tổng, vùng đk 1, điều kiện 1, vùng điều kiện n, điều kiện n)

Công dụng: Tính tổng theo 1 hoặc nhiều điều kiện

Lưu ý: Sumifs có nhiều ưu điểm rộng Sumif: trả về vùng tài liệu sum khi làm cho truy soát, (Ctrl+<), thao tác trên cùng một worksheet 

2. HÀM DÒ TÌM (VLOOKUP, HLOOKUP)

Cú pháp: = VLOOKUP(Giá trị dò tìm,Bảng dò tìm,Số thiết bị tự cột dò tìm,Kiểu dò tìm)

Công dụng: tìm kiếm giá trị từ bảng dò search theo chiều dọc.

Kiểu dò tra cứu = 0 hoặc FALSE: dò tìm chủ yếu xác, nếu không tìm kiếm thấy đã trả về lỗi #N/A.Kiểu dò tìm kiếm = 1 hoặc TRUE: dò tìm ngay gần đúng, khi ấy hàm vẫn lấy giá trị lớn số 1 gần bằng giá trị dò tìm kiếm nhưng nhỏ hơn cực hiếm dò tìm. Dữ liệu ở cột dò tìm phải được bố trí theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần.Ngược lại với hàm VLOOKUP là hàm HLOOKUP (Horizontal lookup), có nghĩa là dò tìm kiếm theo chiều ngang.

Ví dụ: hlookup = 100 và vlookup = 100

*

3. HÀM XỬ LÝ CHUỖI (LEFT, RIGHT, MID, LEN, TRIM)

a. Hàm MID()

– cấu trúc của hàm Mid() vào Excel MID(Chuỗi ,Vị trí bắt đầu, )

– Công dụng: Hàm Mid() dùng để mang ra n ký tự của chuỗi (Text) từ tức thì vị trí bắt đầu được hướng dẫn và chỉ định Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự đề nghị lấy ra.Vị trí bắt đầu: Vị trí ban đầu để mang n cam kết tự từ trong chuỗi sẽ choSố ký kết tự: Là số ký kết tự muốn kéo ra từ tức thì vị trí bước đầu của Chuỗi đang cho.

– Ví dụ

Mid(“Excel thuc hanh hao kiem toan”,7,9) = thuc hanh

Hàm Mid() sẽ kéo ra 9 cam kết tự tự vị trí ban đầu là số 7 (chữ t) của chuỗi “Excel thuc hanh khô kiem toan”.

Xem thêm: Nàng Thư Ký Của Tôi - Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

b. Hàm LEN()

– Cấu trúc: =LEN(Chuỗi)

– Chức năng: Hàm Len() dùng để làm đếm chiều dài (số ký tự) của chuỗi (Text)

Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa những ký tự phải đếm tổng chiều dài từng nào ký tự.

– Ví dụ

Len(“ZaloPay”) = 7

Hàm Len() vẫn đếm tổng số ký tự của chuỗi “ZaloPay”.

c. Hàm LEFT()

– Cấu trúc: =LEFT (chuỗi, số ký kết tự)

– Chức năng: để mang ra cam kết tự phía bên trái chuỗi

– Ví dụ:

=Left(“ZALOPAY”,4)=ZALO

d. Hàm MID

Cấu trúc: =MID(chuỗi,số cam kết tự bắt đầu, tổng số cam kết tự hy vọng lấy)Chức năng: lấy những ký tự nằm « giữa » chuỗi– Ví dụ:

e. Hàm TRIM

– Cấu trúc: =TRIM(chuỗi ký kết tự)

– Chức năng: Loại bỏ các khoảng trắng quá trong chuỗi.

– Ví dụ:

=TRIM(“ Zalo Pay ”) đang cho tác dụng là ZaloPay. 

5. HÀM ĐIỀU KIỆN (IF, IFERROR) 

a. Hàm IF

Cú Pháp: IF (điều kiện, cực hiếm 1, quý hiếm 2)

Ý Nghĩa: nếu như “điều kiện” đúng thì tác dụng hàm trả về là “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2”.

b. Hàm IFERROR

Cú pháp: = IFERROR(giá trị, quý giá nếu lỗi)

Công dụng: trường hợp biểu thức cực hiếm không tạo thành một lỗi, IFERROR() trả về kết quả của biểu thức; còn giả dụ không, nó đang trả về quý hiếm nếu lỗi (là chuỗi trống rỗng hoặc một thông báo lỗi). 

c. Kết hợp IFERROR với VLOOKUP 

=IFERROR(VLOOKUP(giá trị tìm, vùng kiếm tìm 1, số cột tìm kiếm 1,0),VLOOKUP(giá trị tìm, vùng search 2, số cột tra cứu 2,0) 

6. HÀM ĐẾM DỮ LIỆU (COUNT, COUNTA, COUNTIF)

a. Hàm COUNT

– Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)

– Chức năng: Hàm này dùng làm đếm những ô cất dữ liệu thứ hạng số trong dãy

Với những tham số: Value1, Value2… là mảng hay hàng dữ liệu. 

b. Hàm COUNTA

– Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …)

Chức năng: Đếm tất cả các ô đựng dữ liệu.

c. Hàm COUNTIF

Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria)

Chức năng: Hàm này có tính năng đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số theo một đk cho trước.

Các tham số: – Range: Dãy tài liệu mà bạn muốn đếm. – Criteria: Là tiêu chuẩn chỉnh cho các ô được đếm. 

d. Hàm COUNTIFS

– Cú pháp: COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, …)

– Chức năng: Hàm này dùng để làm đếm toàn bô ô thỏa đk yêu cầu


*