Vẽ Đồ Thị Hàm 2 Biến Trong Matlab

x = 0:0.05:(20-4);%Tao sở hữu x voi cac phan tu tu 0 den 16 %moi phan tu cach nhau 0.05y = cos(x)-2*sin(x);%Tao sở hữu yplot(x,y,"bo:","LineWidth",3,"MarkerSize",5) %Ve vì chưng thi tu cac gia tri trong có x va y, nét vẽ: width 3, danh dau hinh tron kích thước 5, mau xanh lam title("Do thi hinh sin"); %ten vì thixlabel("Thoi gian"); %chu thich truc xylabel("Gia tri"); %chu thich truc ygrid on %bat luoi

Bạn đang xem: Vẽ đồ thị hàm 2 biến trong matlab

*

1.2.Bạn vẫn xem: Vẽ đồ vật thị hàm 2 trở nên trong matlab

lấy ví dụ 2: Vẽ 2 thứ thị trong một trục tọa độ

x = 0:pi/100:(4+1)*pi;%Tao mang x voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau pi*100y = sin(x);%Tao mang yz=cos(x);%Tao với zplot(x,z,"y",x,y,"g","LineStyle","-.","LineWidth",3)%Ve vì chưng thi tu cac gia tri trong có x va z voi mau vang va % vì chưng thi tu cac gia tri trong mang x va y voi mau xanh la trong cung 1 cua so % net -. Do rong 3grid %thay doi trang thai luoixlabel("X"),ylabel("Y") %chu thich truc x, ytitle("Graph sin(x) and cos(x)") %ten bởi vì thiaxis(); %tao truc toa vì hien thi

*

1.3. Lấy ví dụ 3: Vẽ 3 đồ dùng thị trong một trục tọa độ

x = 1:0.5:20-4;%Tao mang x voi cac phan tu tu 1 den 16 %moi phan tu cach nhau 0.5y1 = sin(x)+cos(x);%Tao sở hữu y1y2 = sin(x)-2*cos(x);%tao mang y2y3 = sin(x)+2*cos(x);%tao mang y3plot(x,y1,"r+:",x,y2,"g*-",x,y3,"yo-") %Ve bởi vì thi tu cac gia tri trong sở hữu x va y1 voi mau do, net ve sầu :, danh dau + va %Ve vày thi tu cac gia tri trong sở hữu x va y2 voi mau xanh la, net ve -, danh dau * va % Ve vày thi tu cac gia tri trong với x va y3 voi mau vang, net ve -, danh dau o%Trong cung 1 cua sogrid on %bat luoi

*

1.4. Lấy ví dụ như 4: Vẽ nhiều đồ thị trong 1 cửa sổ

clear all %xoa bienx=0:0.01:(4+1)*pi;%Tao sở hữu x voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau 0.01 y1=sin(x); %Tao mang y1 y2=cos(x);%Tao có y2y3=sin(x)+cos(x);%Tao mang y3 subplot(3,1,1)%chia cua so thanh ma tran 3 x 1 khoang de ve bởi vì thi, va chon cua so 1 de veplot(x,y3,"g") %Ve bởi thi tu cac gia tri trong với x va y3, net ve sầu mau xanh lagrid on; %Bat luoi subplot(3,1,2)%chia cua so thanh ma tran 3 x 1 vùng de ve vày thi, va chon cua so 2 de veplot(x,y2,"y") %Ve vị thi tu cac gia tri trong mang x va y2, net ve sầu mau vanggrid on; %Bat luoi subplot(3,1,3)%chia cua so thanh ma tran 3 x 1 vùng de ve vì thi, va chon cua so 3 de veplot(x,y1,"b") %Ve bởi vì thi tu cac gia tri trong với x va y1, net ve sầu mau xanh lamgrid on; %Bat luoi

*

1.5. Lấy ví dụ như 5: Vẽ các đồ thị trong 1 cửa sổ

x=0:0.01:(4+1)*pi;%Tao mang x voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau 0.01 y1=sin(x); %Tao sở hữu y1 y2=cos(x);%Tao có y2y3=tan(x);%Tao có y3y4=sin(x).*sin(x); subplot(2,2,1)%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 vùng de ve vì chưng thi, va chon cua so 1 de veplot(x,y1,"b+:","LineWidth",2,"MarkerSize",5) %Ve bởi thi tu cac gia tri trong mang x va y1, net ve sầu : vì chưng rong 2, danh dau + kích cỡ 5, mau xanh lamgrid on; %Bat luoi subplot(2,2,2)%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 khoang de ve vì chưng thi, va chon cua so 2 de veplot(x,y2,"r+:","LineWidth",2,"MarkerSize",5) %Ve vì chưng thi tu cac gia tri trong với x va y2, net ve sầu : vày rong 2, danh dau + form size 5, mau dogrid on; %Bat luoi subplot(2,2,3)%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 khoang de ve vày thi, va chon cua so 3 de veplot(x,y3,"g+:","LineWidth",2,"MarkerSize",2) %Ve vày thi tu cac gia tri trong mang x va y3, net ve sầu : do rong 2, danh dau + kích cỡ 2, mau xanh lagrid on; %Bat luoi subplot(2,2,4)%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 khoang de ve bởi vì thi, va chon cua so 4 de veplot(x,y4,"y+:","LineWidth",2,"MarkerSize",5) %Ve vì chưng thi tu cac gia tri trong sở hữu x va y4, net ve sầu : vì chưng rong 2, danh dau + form size 5, mau vanggrid on; %Bat luoi

Xem thêm: Xem Phim Khang Hy Vi Hanh Phần 4 Phần) Tập 36 Vietsub + Thuyết Minh

*

2. Đồ thị thanh

x = 1:12; %Tao sở hữu x voi cac phan tu tu 1 den 12y=; %Tao sở hữu ybar(x,y,0.5,"r");% ve bởi thi thanh tu gia tri x y, mau do, vị rong 0.5grid %thay doi trang thai luoixlabel("Thang") %Chu thich truc xylabel("Ma so") %chu thich truc ytitle("Nguyen Van Khuong") %ten vì thi
Đồ thị tròn

%pie plotx=; %Tao có xtach = %Tao sở hữu tach de cat vì thi tron%o cac vi tri tuong ung voi so 1, la 2 vi tri cuoi trong mang x pie(x,tach) %Ve vì thi tron voi cac vi tri cat trong mang tach
4. Đồ thị vào tọa độ cực

%polar plott = 0:0.01:(4+1)*pi;%Tao có t voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau 0.01polar(t,abs(sin((4+1)*t).*cos((4+1)*t))) %Ve vày thi toa vì chưng cuc tu gia tri t va tê mê abs(sin((4+1)*t).*cos((4+1)*t))
4. Đồ thị 3D

4.1. Đồ thị mặt đường 3D

z = 0:pi/50:(4+1)*pi;%Tao mang z voi cac phan tu tu 0 den 5*pi %moi phan tu cach nhau pi/50x=sin(z); %Tao với xy=cos(z); %Tao có yplot3(x,y,z,"LineWidth",5,"LineStyle","-","Color","b") %Ve vày thi 3d tu cac gia tri trong có x,y,z, net ve sầu - bởi rong 5, mau xanh lamgrid; %thay doi trang bầu luoi
4.2. Đồ thị gồm đường contour

x = -1:0.05:1;%Tao với x voi cac phan tu tu -1 den 1 %moi phan tu cach nhau 0.05y=x; %Tao sở hữu y = meshgrid(x,y); %dinh luoi vez = x.^(3+4)+y.^(2+4); %Tao mang zsurfc(x,y,z,"EdgeColor","b") %Tao be mat 3 chieu co duong contour ben duoi
4.3. Đồ thị mesh, surf

= meshgrid(-8:0.5:8); %dinh luoi vez = sqrt(x.^(2+4)+y.^(2+4)); %Tao với z subplot(2,2,1); %chia cua so thanh ma tran 2 x 2 vùng de ve vì thi, va chon cua so 1 de vesurf(x,y,z,"EdgeColor","r"),title("Ham surf"); %Tao be mat 3 chieu va ten bởi vì thicolormap hot %chon kieu lớn mau cho vị thishading interp %tao bong đến be mat subplot(2,2,2);%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 vùng de ve bởi vì thi, va chon cua so 2 de vemesh(x,y,z,"EdgeColor","b"),title("Ham mesh"); %Ve mat luoi 3 chiều va them ten vị thisubplot(2,2,3);%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 khoang de ve vị thi, va chon cua so 3 de vesurfc(x,y,z,"EdgeColor","y"),title("Ham surf");%Tao be mat 3 chieu co duong contour va ten bởi thishading flat %Tao bong be mat kieu flatsubplot(2,2,4);%chia cua so thanh ma tran 2 x 2 khoang de ve vì thi, va chon cua so 4 de vemesh(x,y,z,"EdgeColor","c"),title("Ham mesh");%Ve mat luoi 3 chiều va them ten vị thishading flat %Tao bong be mat kieu flat
4.4. Vẽ hình cầu

%ve hinh cau tam (x=2, y=2, z=4) 3so cuoi msv = sphere(50); %Tao 3 có x,y,z la toa vì cac diem tren hinh causubplot(1,2,1) %chia cua so thanh ma tran 1 x 2 vùng de ve bởi thi, va chon cua so 1 de vesurf(x+2,y+2,z+4) %Tao be mat 3dsubplot(1,2,2) %chia cua so thanh ma tran 1 x 2 vùng de ve vì thi, va chon cua so 2 de vemesh(x+2,y+2,z+4)%Ve mat luoi 3d
4.5. Vẽ hình trụ

subplot(1,2,1) %chia cua so thanh ma tran 1 x 2 khoang de ve bởi thi, va chon cua so 1 de vecylinder() %Ve hinh trusubplot(1,2,2) %chia cua so thanh ma tran 1 x 2 vùng de ve vì thi, va chon cua so 2 de vecylinder() %Ve hinh tru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Phim thần tài đến 1999

 • Trần huyền linh hòa phát

 • Khe nứt san andreas vietsub

 • Xem phim tân ỷ thiên đồ long ký tập 17 vietsub

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.