VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TỔNG BÌNH PHƯƠNG CÁC SỐ LẺ TỪ 1 ĐẾN N

Mình mới chỉ làm cho tới phần in bình phương các số lẽ. Giờ hy vọng in ra tổng bình phương của các số lẻ thì làm nuốm nào vây#include void main(void) int i,n,l,b; printf("Nhap vao gia tri n: "); scanf("%d", &n); for (i=1;iif(i%2!=0)l=i;b=l*l;printf ("binh phuong cac so le la:%d ",b);

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng bình phương các số lẻ từ 1 đến n

*
*
trả lời cùng với trích dẫn
*

*
Thành viên mới
*

rứa này thì không buộc phải kiểm tra i chẵn hay lẻ. For(int j = 1; j s += j*j;

Xem thêm: Phim Đạt Ma Sư Tổ Tập 30 - Phim Truyện Phật Giáo : Tổ Sư Đạt Ma

Tình Bất Vi Nhân quả - Duyên Chú Định Sinh Tử

Đẳng thức 1^2+2^2+...+n^2=n(n+1)(2n+1)/6 có được nhờ xét(k+1)^3 - k^3 = 3k^2+3k+1=> sigma(k=0..n)((k+1)^3-k^3) = 3*sigma(k=0..n)(k^2) + 3*sigma(k=0..n)k + sigma(k=0..n)1Dễ thấy VT = (n+1)^3 (telescoping sum), nênsigma(k=0..n)(k^2)= (n+1)^3/3 - n(n+1)/2 - (n+1)/3= 1/6*(n+1) * (2*(n+1)^2 - 3n - 2)= 1/6*(n+1) * (2n^2 + n)= 1/6*(n+1) * n * (2n+1)Nếu n chẵn thì để n = 2k vậy 2^2 + 4^2 + ... + (2k)^2 = 4k(k+1)(2k+1)/6= 2k(2k+2)(2k+1)/6 = n(n+1)(n+2)/6. Tổng lẻ bởi n(n+1)(n-1)/6.Ngược lại, đặt n = 2k+1 vậy tổng chẵn là (n-1)n(n+1)/6. Tổng lẻ tương tự.
Nhưng làm sao để in ra tổng bình phương của các số đó. Ví như ( nhập vào 4 số. Trong đó có 1 và 3 là số lẻ. 1^2=1 và 3^2=9. In ra tổng là 10)
s = 0;for(int i = 1; i s+=i*i;i*i là bình phương của i. I = một là số lẻ đầu tiên. Sau những lần i sẽ tăng lên 2 vì những số lẻ tiếp tục hơn nhát nhau là 2.s+=i*i; s = s + i*i; s = s+ (bình phương của i); => s đó là tổng những bình phương của các số lẻ.chạy thử.vd n = 10ban đầu s = 0; phê duyệt for lần đầu tiên : i =1 thỏa mãn số lẻ s = s + i*i; s = 0 + 1*1 = 1; sau đó i+=2; i = i +2; => i = 1+2=3;lần 2 : i = 3 thỏa mãn số lẻ s = s + i*i; s = 1 + 3*3 = 10; tiếp đến i+=2; i = i +2; => i = 3+2=5;lần 3 : i = 5 thỏa mãn số lẻ s = s + i*i; s = 10 + 5*5 = 35; tiếp đến i+=2; i = i +2; => i = 5+2=7;lần 4 : i = 7 vừa lòng số lẻ s = s + i*i; s = 35 + 7*7 = 84; tiếp đến i+=2; i = i +2; => i = 7+2=9;lần 5 : i = 9 vừa lòng số lẻ s = s + i*i; s = 84 + 9*9 = 165; tiếp đến i+=2; i = i +2; => i = 9+2=11;lần 6 : i = 11 thỏa mãn số lẻ tuy thế không thỏa đk kết thúc.in ra s = 165à mang lại nobita